Doringboom

Tarentaal     tuisblad toe oorsig toe blaai terug blaai om Deutsche Fassung Français - Español - English Stuur vir ons 'n e-pos!     

Doringboom

www.suid-afrika.de

Die belangrikste uitdrukkings in Afrikaans, of: Afrikaans in tien maklike stappe!

Die volgende is 'n basiese voorraad van uitdrukkings vir elke besoeker aan Namibië en Suid-Afrika. Dit alleen bevredig seker 'n groot gedeelte van die toeris se taalbehoeftes en vorm gelyktydig die fondament waarop meer uitvoerige gesprekke gebou kan word. 

1. Gesprekke begin en eindig met 'n vriendelike begroeting:

Goeiedag! Guten Tag!  Bonjour!  ¡Buenos días!  Good day!
Totsiens! Auf Wiedersehen!  Au revoir!  ¡Hasta la vista!  Goodbye!

Zur Aussprache: Das afrikaanse g wird immer wie das ch in Bach ausgesprochen. Die Buchstabenkombination oe wird wie das lange u in Buch ausgesprochen. Also: "chujedach"Prononciation: Le g en afrikaans se prononce toujours comme le j de Juan en espagnol ou bien comme le ch de Bach en allemand, la combinaison oe comme dans mou et la combinaison ie comme dans vie. Donc: "khouye-dakh" et "totte-sine-ce"! 

As 'n meneer of 'n dame bygevoeg word, klink dit heelwat beleefder:

Goeiedag, dame! Guten Tag, (die Dame)!  Bonjour, madame!  ¡Buenos días, señora!  Good day, madam.
Totsiens, meneer! Auf Wiedersehen, (der Herr)!  Au revoir, monsieur!  ¡Hasta la vista, señor!  Goodbye, sir! 

2. By die tweede ontmoeting kan die standaardvraag gestel word:

Hoe gaan dit? Wie geht es?  Comment ça va?  ¿Qué tal?  How are you?

Nicht vergessen: oe wie u und g wie chNe pas oublier: oe comme ou et g comme kh!

Die antwoord lui:

Goed, dankie. Gut, danke.  Bien, merci.  Bien, gracias.  Fine, thank you.
En met jou? En met u? Und dir? Und Ihnen?  Et toi?  Et vous?  ¿Y tú? ¿Y usted?  And you?

Zur Aussprache: Die Kombination ou etwa wie in Show und u wie ein deutsches üPrononciation: La combinaison ou comme dans show en anglais, le u comme dans zut en français, et le j comme dans yeux. 

3. Dit bring ons by die volgende belangrike woordpaar:

Asseblief. Bitte.  S'il te plaît. S'il vous plaît.  Por favor.  Please.
Dankie. Danke.  Merci.  Gracias.  Thank you.

Met die woord baie kan 'n mens jou dankie versterk:

Baie dankie. Vielen Dank. Danke sehr.  Merci beaucoup.  Muchas gracias.  Thank you very much.

Prononciation: La combinaison aie se prononce à peu près comme dans playa en espagnol.

4. Die volgende nuttige uitdrukking word gebruik om by voorbeeld jou te verskoon of om iemand aan te spreek:

Ekskuus tog! Entschuldigung! ("Verzeihung doch")  Excusez-moi! ("pardon donc")  ¡Perdón!  Excuse me!

Nicht vergessen: uu wie ü und g wie ch, also "eksküß toch"Ne pas oublier: uu comme zut et g comme kh, alors "êque-scuçe tokh"!

Dit kan natuurlik met 'n beleefde dame of meneer gebruik word:

Ekskuus tog, dame. Entschuldigung, (die Dame)  Excusez-moi, madame.  Perdón, señora.  Excuse me, madam.

Of as vraag (sonder tog), as 'n mens iets nie verstaan het nie:

Ekskuus? Wie bitte?  Comment?  ¿Cómo?  Pardon?

5. Die vraag wat die mees dikwels gevra word, is waarskynlik:

Waar is ... ? Wo ist ... ?  Où est ... ?  ¿Donde está ... ?  Where is ... ?

Zur Aussprache: Das w genau wie im Deutschen: wahr.  Prononciation: Le w se prononce toujours comme dans wagon

Die moontlikhede om dié vraag te voltooi is onbeperk:

Ekskuus tog, meneer. Entschuldigen Sie, (der Herr).  Excusez-moi, monsieur.  Perdón, señor.  Excuse me, sir.
Waar is die uitgang? Wo ist der Ausgang?  Où est la sortie?  ¿Donde está la salida?  Where is the exit?
Waar is die dieretuin? Wo ist der Zoo?  Où est le jardin zoologique?  ¿Donde está el jardín zoológico?  Where is the zoo?
Waar is die hawe? Wo ist der Hafen?  Où est le havre?  ¿Donde está el puerto?  Where is the harbour?

Zur Aussprache: Die Buchstabenkombination ui entspricht einem ö gefolgt von einem kurzen i wie in Feuilleton. Also: "öitchang", "dieretöin"Prononciation: La combinaison ui se prononce comme dans feuille. Donc: "euyt-khangue", "dire-teuyn".

6. Hierdie eksistensiële vraag is ook baie nuttig:

Is daar ... ? Gibt es ... ? (Wörtlich: "ist da ...")  Est-ce qu'il y a ...  ¿Hay ... ?  Is there ... ? Are there ... ? 

Dit kan op talryke maniere aangevul word:

Is daar 'n hotel hier? Gibt es ein Hotel hier?  Est-ce qu'il y a un hôtel ici?  ¿Hay por aquí un hotel?  Is there a hotel here?
Is daar 'n bus na Durban? Gibt es einen Bus nach Durban?  Est-ce qu'il y a un bus pour Durban?  ¿Hay un autobús para Durban?  Is there a bus to Durban?
Is daar nog kaartjies? Gibt es noch Karten?  Est-ce qu'il y a encore des billets?  ¿Hay más boletos?  Are there still tickets?

Zur Aussprache: Der unbestimmte Artikel 'n wird wie das dumpfe e in bitte oder hatte ausgesprochen.  Prononciation: On prononce l'article indéfini comme le e de demain.

Die moontlike antwoorde lui:

Ja, daar is. Ja, gibt es. ("ja da ist")  Oui, il y en a.  Sí, hay.  Yes, there is / are.
Nee, daar is nie. Nein, gibt es nicht. ("nein da ist nicht")  Non, il n'y en a pas.  No, no hay.  No, there isn't / aren't. 

Wie skeppend te werk gaan, sal nou dié twee vrae saamsnoer:

Waar is daar 'n goedkoop restourant?  Wo gibt es ein billiges Restaurant?  Où est-ce qu'il y a un restaurant bon marché?  ¿Donde hay un restaurante barato?  Where is there an inexpensive restaurant? 
Waar is daar 'n taxistaanplek? Wo gibt es einen Taxistand?  Où est-ce qu'il y a une station de taxis?  ¿Donde hay una parada de taxis?  Where is there a taxi stand?

7. Nog 'n belangrike vraag is:

Het julle ... ? Haben Sie ... ? (Wörtlich: "habt ihr")  Est-ce que vous avez ... ?  ¿Tienen ustedes ... ? ("tenéis")  Have you got ... ? 

Zur Aussprache: Das kurze u in Afrikaans entspricht dem deutschen ö in Hölle. Also: "jölle"Prononciation: Le u court en afrikaans se prononce comme le eu en français, ou bien comme dans le mot oeuf. Donc: "yeulle".

Voorbeelde:

Het julle kamers beskikbaar? Haben Sie Zimmer frei? ("verfügbar")  Est-ce que vous avez des chambres libres? ("disponibles")  ¿Tienen ustedes habitaciones libres?  Have you got rooms availabe?
Het julle Duitse koerante? Haben Sie deutsche Zeitungen?  Est-ce que vous avez des journaux allemands?  ¿Tienen ustedes periódicos alemanes?  Have you got German newspapers?
Het julle malariatablette? Haben Sie Malariatabletten?  Est-ce que vous avez des cachets contre la malaria?  ¿Tienen ustedes  pastillas para la malaria?  Have you got pills for malaria?

Nicht vergessen: "döitse kurante"Ne pas oublier: "deuyt-ce cour-anne-te"

Die antwoord in kort vorm:

Ja, ons het. Ja, haben wir. ("ja wir haben")  Oui, nous en avons.  Sí, tenemos.  Yes, we have.
Nee, ons het nie. Nein, haben wir nicht. ("nein wir haben nicht")  Non, nous n'en avons pas.  No, no tenemos.  No, we haven't.

8. Die volgende uitdrukking is baie veelsydig, want dit beteken nie net ek probeer vind nie, maar in die geselstaal ook partykeer ek het nodig of selfs ek wil graag hê, na gelang van die samehang:

Ek soek ... Ich suche ...  Je cherche ...  Busco ...  I'm looking for ...
Ek soek die stadsaal. Ich suche das Rathaus.  Je cherche l'hôtel de ville.  Busco el ayuntamiento.  I'm looking for the city hall.
Ek soek iets vir hoofpyn. Ich brauche etwas gegen ("für") Kopfschmerzen.  J'ai besoin de quelque chose contre ("pour") les maux de tête.  Necesito algo para el dolor de cabeza.  I need something for headaches.
Ek soek die vis met rys, asseblief. Ich möchte den Fisch mit Reis, bitte.  J'aimerais prendre le poison avec du riz, s'il vous plaît.  Quisiera tomar el pescado con arroz, por favor.  I'd like the fish with rice, please.

Zur Aussprache: v und f werden gleich ausgesprochen, und zwar wie das deutsche f in Fisch. Der Buchstabe y (und auch die Kombination ei) etwa wie im Ausruf hey! Und nicht vergessen: oe wie uPrononciation: Les lettres v et f se prononcent également, à savoir comme le f de français. La lettre y (également comme la combinaison ei) à peu près comme le eil de soleil. Et n'oubliez pas: oe comme ou

9. Nie net wanneer 'n mens inkopies wil doen nie, moet jy na pryse vra:

Hoeveel kos dit? Wie viel kostet das?  Combien ça coûte?  ¿Cuánto cuesta?  How much is it?
Hoeveel kos die kamer per nag? Wie viel kostet das Zimmer pro Nacht?  Quel est le prix de la chambre par nuit?  ¿Cuánto cuesta la habitación al día ("noche")?  How much is the room per night?
Hoeveel kos 'n glas wyn? Wie viel kostet ein Glas Wein?  Quel est le prix d'une verre de vin?  ¿Cuánto cuesta un vaso de vino?  How much is a glass of wine?
Dit kos ... Es kostet ...  Ça coûte ...  Cuesta ... It costs ...

Nicht vergessen: "hufeel koss e chlass wejn"!  Ne pas oublier: "hou-fi-elle cosse e khlasse veynne"!

Nou op sy laatste het ons die grondgetalle nodig:

een eins  un  uno  one
twee zwei  deux  dos  two
drie drei  trois  tres  three
vier vier  quatre  quatro  four
vyf fünf  cinq  cinco  five
ses sechs  six  seis  six
sewe sieben  sept  siete  seven
ag (agt) acht  huit  ocho  eight
nege neun  neuf  nueve  nine
tien zehn  dix  diez  ten

Nicht vergessen: g wie ch, also: "ach" und "neche"!  Ne pas oublier: g comme kh, donc: "akh" et "né-khe"!

10. Wanneer 'n mens raad-op is, pas meestal een van hierdie twee uitdrukkings:

Ek verstaan nie. Ich verstehe nicht.  Je ne comprends pas.  No intiendo. I don't understand.
Ek weet nie. Ich weiß (es) nicht.  Je ne sais pas.  No sé.  I don't know.

Wil u graag meer Afrikaans leer? Lees gerus die inligting oor ons taalkursusse.

Teksbron vir hierdie en volgende bladsye: Kauderwelsch Band 23: Afrikaans, Wort für Wort (aangepas en aangevul).

boontoe  © Doringboom®. Laas bygewerk op 25-05-2018. Stuur vir ons 'n e-pos!

Impressum - Haftung - Datenschutz

reisdiensteAfrikaansontstaansprekersgrammatikauitdrukkingstaalkursussevertalingsons winkelinternetskakelstarentaal